Schapendoes.nl Nieuws Agenda ALV 9 april 2022

Agenda ALV 9 april 2022

Het bestuur nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING op zaterdag 9 april 2022. Locatie: de Camp, Woudenberg of online, al naar gelang de Covid-19 situatie.

AANVANG 13.30 UUR

Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Vaststellen notulen ALV 30 oktober 2021
4. Jaarverslag secretariaat
5a. Jaarverslag penningmeester
5b. Verslag kascommissie, decharge bestuur
5c. Benoeming nieuwe kascommissie
5d. Vaststellen definitieve begroting 2022
5e. Vaststellen contributie en overige tarieven 2023
6a. Jaarverslag FAC
6b. Jaarverslag Herplaatsingen
6c. Jaarverslag Commissie Gedrag en Gezondheid
7. Pauze
8. Bestuursverkiezing
• Secretaris Marjolein Flobbe is aftredend en herkiesbaar.
• Algemeen bestuurslid Paula Nuij is aftredend en herkiesbaar.
• Tegenkandidaten voor deze functies kunnen zich tot 6 weken voor aanvang van de ALV melden bij het bestuur (25 februari 2022).
9. Voorstel aanpassingen VFR
10. Uitreiking aandenkens Kampioenen (onder voorbehoud dat de vergadering fysiek kan worden gehouden)
11. Rondvraag
12. Sluiting